Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Közösen Vas Megyéért Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, és amely szerint az adatkezelési tevékenységeit kifejti.

A Tájékoztató valamennyi olyan adatkezelésre érvényes, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik a Tájékoztatóra.

 

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Közösen Vas Megyéért Egyesület

Adatkezelő székhelye: 9900 Körmend, Bartók Béla lakótelep 6/B 2/5.

Adatkezelő általános e-mail címe: kozosenvasmegyeert@gmail.com

Adatkezelő nyilvántartási száma: 18-02-0200822

Adatkezelésért felelős személy: Bana Tibor

Adatkezelésért felelős személy e-mail címe: bana.tibor@parlament.hu

 

2. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai és időtartama:

 

2.1. A személyes adatok kezelése a következő célok érdekében az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul:

 

2.1.1. A http://www.kozosenvasmegyeert.hu online felület látogatása esetén az adatkezelés célja a folyamatos tartalomszolgáltatás. A látogatás időpontja, az IP-cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. Az IP-címek és azok adatai az egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.

 

2.1.2. A http://www.kozosenvasmegyeert.hu online felület található kapcsolatfelvételi űrlap esetén az adatkezelés célja a válaszadás. Az Adatkezelő az érintett nevét és e-mail címét kezeli. Az adatkezelési időtartam az adatkezelési cél eléréséig tart.

 

2.1.3. Bana Tibor támogatóinak nyilvántartása esetén az adatkezelés célja a Közösen Vas Megyéért Egyesület elnöke, Bana Tibor támogatóival történő kapcsolattartás megvalósítása. Az Adatkezelő az érintett vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, irányítószámát és lakcímét kezeli. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.

 

2.1.4. Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés célja az érintettek rendszeres tájékoztatása a Közösen Vas Megyéért Egyesület saját működésével, valamint Bana Tibor tevékenységével kapcsolatosan. Az Adatkezelő az érintett e-mail címét kezeli. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.


2.1.5. Adományozók nyilvántartása esetén az adatkezelés célja az adományozóval történő kapcsolattartás megvalósítása. Az Adatkezelő az érintett nevét, e-mail címét és lakcímét kezeli. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.


2.2. A személyes adat kezelése olyan szerződés – megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződés – teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.


2.3. Az adományok nyilvántartása esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni a bevételeivel kapcsolatosan a törvényből fakadó nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeinek. Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Adatkezelő fennálló törvényi kötelezettségét teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) c. pontja).

A kezelt adatok köre bankszámlára történő utalás esetén: 

név,

e-mail cím,

bankszámlaszám,

az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott, valamint

az adományozás és időpontjának ténye.

A kezelt adatok köre PayPal internetes felületen történő adományozás esetén:

név,

lakcím,

e-mail cím,

az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott, valamint

az adományozás és időpontjának ténye.

Adatkezelő a tárgyi személyes adatokat az Adatkezelőnek az adott adatkezelési célt végrehajtó tagjaival, megbízottjaival, valamint az Adatkezelővel szerződésben álló könyvelő irodával közli, illetve egy esetleges ellenőrzés során az Állami Számvevőszék munkatársaival. A tárgyi személyes adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján számviteli bizonylatként 8 évig bizalmasan kezeli, azokat a fenti címzetteken kívül egyéb személyeknek - bírósági vagy hatósági megkeresés esetét kivéve - nem adja ki.


2.4. Bizonyos esetben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen esetben az Adatkezelő elvégzi az ún. érdekmérlegelési tesztet a  jogalap alkalmazhatósága szempontjából, és ezt dokumentálja.  Az érintettet ebben az esetben is tájékoztatnia kell.

 

3. Hol tárolja az Adatkezelő az érintettek adatait?

Az Adatkezelő az érintettek adatait az Európai Gazdasági Térség területén, azon belül Magyarországon tárolja és dolgozza fel.

 

4. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő tagjai férhetnek hozzá. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük.

 

5. Adattovábbítás:

 

5.1. Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

5.2. Az 5.1. pontban meghatározott eseteken kívül az Adatkezelő személyes adatok harmadik félnek nem továbbíthat.

 

6. Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmaz.

 

7. Az érintett jogai:

Az Adatkezelő az alábbi jogokról értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal ad. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

 

7.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: azérintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

7.2. Hozzáféréshez való jog: azérintett jogosult arra, hogykérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

 

7.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: azérintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

 

7.5. Törléshez való jog: azérintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben az Adatkezelő által kezelt személyes adatait az Adatkezelő törölje.

 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amennyiben az adatkezelés szerződésen, hozzájáruláson alapul és egyúttal az adatkezelés automatizált módon történik.

 

7.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR. 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintettnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulást bármely időpontban visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

7.8. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon.

 

8. Hogyan gyakorolhatja jogait az érintett?

Az érintett a fent megjelölt kérelmét e-mail útján a kozosenvasmegyeert@gmail.com e-mail címen és az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben terjesztheti elő.

 

9. Eljárási szabályok:

 

9.1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR. 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

9.2. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

9.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

9.4. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

9.5. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

9.6. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

10. Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

 

10.1. Bárkinek, így az érintettnek is lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

 

10.2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

 

11. Kártérítés és sérelemdíj:

 

11.1. Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az esetleges adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

11.2. Ha több adatkezelő, több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárét.

 

12. A Tájékoztató frissítései:

Előfordulhat, hogy Adatkezelőnek frissítenie szükségeség jelen Tájékoztatót. Erre az esetre Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Jelen Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható az Adatkezelő www.kozosenvasmegyeert.com weboldalán. Jelen Tájékoztató jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, vagy az érintettek jogait érintő kérdésekről Adatkezelő mindig értesíti az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.