A kvízjáték adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a (*) nyereményjáték vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, és amely szerint az adatkezelési tevékenységeit kifejti. Az adatkezelő mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

Nyereményjáték

 

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy Bana Tibor szervező a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a 2022-es országgyűlési választások végéig, azaz legkésőbb 2022. május 31. napjáig tárolja, kezeli és felhasználja kapcsolattartás és egyéb az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás céljából. A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú magyar állampolgár természetes személy. A játékban való részvétel jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató automatikus elfogadását jelenti.

 

1. Az adatkezelő adatai:

 

adatkezelő neve: Bana Tibor országgyűlési képviselő

adatkezelő lakcíme: (*) adatkezelő általános e-mail címe: bana.tibor@parlament.hu

 

2. Az adatkezelés jogalapja és célja és kezelt adatok köre

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének

a.) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés, amit az érintett a játékra jelentkezéssel fejez ki)

 

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolításához és a későbbi kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok kezelése az adatvédelmi szabályok keretein belül. Az adatkezelő a résztvevők nevét, e-mail címét, telefonszámát kezeli. A kezelt személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagyis az adatkezelés a 2022-es országgyűlési választások végével, legkésőbb 2022. május 31. napjával megszűnik. A kezelt személyes adatokat – az érintett ellenkező kérésének hiányában - az adatkezelő haladéktalanul törli, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

 

Az érintett személyes adatainak kezeléséhez, felhasználásához adott hozzájárulását jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni az adott adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában foglalt e-mail címére megküldött elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. Amennyiben az érintett nyertesként kerül kisorsolásra, a hozzájárulás visszavonása nem érinti az érintett nyertes nyereményhez való jogát, sem az érintett nyertes egyéb jogait; a hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár az érintett nyertesre nézve, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést jogellenessé vagy érvénytelenné, így az esetlegesen korábban közzétett és az adatkezelő által nem törölhető, az interneten az adatkezelő rendelkezési körén kívül álló webes felületeken harmadik személyek által megosztott tartalmakért, személyes adatokért az adatkezelő felelősséget vállalni nem tud.

 

3. Az adatbiztonság és adattovábbítás

 

Az érintett adatkötelező kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

 

Az adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

4. Az érintettek jogai:

 

Az adatkezelő az alábbi jogokról értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal ad. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

 

4.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

4.2. Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

4.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

4.5. Törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben az adatkezelő által kezelt személyes adatait az adatkezelő törölje.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amennyiben az adatkezelés szerződésen, hozzájáruláson alapul és egyúttal az adatkezelés automatizált módon történik.

4.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR. 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintettnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulást bármely időpontban visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.8. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

 

Az adatkezelő az érintett valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

 

Az érintett az adatkezelő– az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben –ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az esetleges adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő, több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9..; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

• ha véleménye szerint az adatkezelő a 4. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint

• ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

 

6. Egyebek

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a kozosenvasmegyeert.hu honlapon. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az érintetteket az adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.